Privacyverklaring Hearts4People

Als u patiënt bent bij Hearts4People verwerken wij persoonsgegevens van u. Dit is nodig om zorg aan u te kunnen leveren. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en hebben deze beveiligd tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hearts4People houdt zich aan de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. In deze Privacyverklaring legt Hearts4People uit hoe zij met u gegevens omgaat en welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Hearts4People, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Onze Contactgegevens:

Adres: Courbetstraat 34hs, 1077 ZV Amsterdam

Telefoonnummer: 020-3053000

KvK nummer stichting Hearts4People: 53532589

Kvk nummer Hearts4People BV: 54400724

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Hearts4People heeft mevrouw E. Timperley aangesteld als FG. Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of onze omgang met uw gegevens kunt u een e-mail sturen aan e.timperley@vital10.nl. Of kunt u deze bereiken op 06-38133664.

Algemene toelichting patiëntgegevens

Na een aanmelding met het verzoek om onderzoek, behandeling of begeleiding voor een patiënt, heeft Hearts4People gegevens nodig van de patiënt. Zonder deze persoonsgegevens kan de patiënt immers niet geholpen worden. Soms is het noodzakelijk dat gegevens worden uitgewisseld tussen medewerkers van Hearts4People of externe hulpverleners zoals bijvoorbeeld aanvragers, tehuizen en waarnemende artsen. Hiervoor is toestemming nodig van de patiënt. De patiënt geeft deze toestemming door middel van het hiertoe opgestelde formulier.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom:

Zodra u bij ons wordt ingeschreven als patiënt of wanneer u onze website bezoekt verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij uw gegevens opslaan in uw medisch dossier, inzien en met uw toestemming eventueel aan andere zorgverleners verstrekken. Verder zullen wij uw gegevens gebruiken om u indien u hier toestemming voor geeft te informeren door middel van nieuwsbrieven. U verstrekt gegevens direct aan ons en soms ook indirect wanneer u gebruik maakt van bepaalde medische apparaten, zoals bloeddrukmeters. Om u de juiste medische zorg en behandeling te leveren, is het noodzakelijk om gegevens van u te verzamelen over uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnoses en behandelplannen. Deze gegevens worden in uw medisch dossier vastgelegd. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens van u nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum om u te kunnen identificeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Personalia:
 • Naam
 • Adres, postcode + woonplaats
 • Evt. tijdelijk adres en duur tijdelijk adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Huisarts en/of specialist met adresgegevens
 • Telefoonnummer waar patiënt bereikt kan worden
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt binnen het persoonlijk online dossier, correspondentie en telefonisch;
 • Ten behoeve van de facturering:
 • Naam aanvrager
 • Thuis- of polibezoek
 • Verzekeraar en inschrijfnummer
 • Aanmeldingsdatum
 • Stopdatum
 • Gefactureerd bedrag
 • Openstaand bedrag
 • Betaaldata
 • Bankdetails
 • Artsen en verzekering:
 • Naam
 • Adres
 • Postcode + woonplaats
 • Telefoonnummer

Hearts4People verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheids-en behandelgegevens;
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Identificatie
 • Behandelgegevens:
 • Intakegevens
 • Onderzoeksgegevens
 • Behandelingen
 • Medicatie

Hearts4People verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw medische behandeling;
 • Het bijhouden en bewaren van uw medisch dossier;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van informatie en het controleren van onze kwaliteit;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Hearts4People verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van uw gegevens

Hearts4People bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Patiëntendossier                                :           20 jaar vanaf de laatste wijziging;

Declaratie- en facturatiegegevens :           7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens met andere zorgverleners als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw behandeling, wij kunnen bijvoorbeeld uw huisarts informeren over onze behandeling. n

Ook kunnen wij uw gegevens delen om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het sturen van een factuur naar uw zorgverzekeraar.

De zorgverleners en onze medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is.

Daarnaast maken wij gebruik van dienstverleners die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, bijvoorbeeld voor het beheer van onze systemen. Met deze dienstverleners hebben wij schriftelijk afspraken vastgelegd om te zorgen voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en een adequate beveiliging daarvan. Hearts4People blijft altijd verantwoordelijk.

Wanneer wij het nodig vinden om uw gegevens met anderen te delen dan vragen wij u om toestemming daarvoor. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat wij gedwongen worden voor u te besluiten.

Cookies die wij gebruiken op onze website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Hearts4People gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. Hearts4People gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag uw persoonsgegevens en patiëntendossier inzien en u kunt ons ook om een kopie van uw dossier vragen.

U kunt ons vragen om de feitelijke gegevens die we van u hebben te wijzigen of te corrigeren. Gegevens over uw behandeling en diagnose kunnen wij niet aanpassen.  

U mag ons ook vragen om gegevens uit uw medisch dossier te verwijderen. Als daar geen wettelijke en/of medische bezwaren tegen bestaan, zullen wij dat doen.

U kunt ons vragen om uw (medisch) dossier over te dragen aan een andere partij (dataportabiliteit). De persoonsgegevens die u ons direct, of indirect via een apparaat heeft verstrekt vallen hieronder. De gegevens in het (medisch) dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of een apparaat door u aan ons zijn verstrekt vallen hier niet onder. Ook conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die wij als behandeld arts op basis van de door u verstrekte gegevens vaststellen zijn hiervan uitgezonderd.

Daarnaast heeft u altijd het recht wanneer u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, deze toestemming ook weer in te trekken. Ook kunt u bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hearts4People in de gevallen zoals toegestaan in de privacywetgeving.  

U kunt uw verzoeken en/of vragen sturen naar onze FG via e-mail: e.timperley@vital10.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hearts4People wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Hearts4People neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct telefonisch op 06-3813364 of via e.timperley@vital10.nl contact met ons op.

Algemene toelichting personeelsgegevens

Na het aannemen van een nieuwe medewerker, heeft Hearts4People gegevens nodig van deze persoon. Zonder deze gegevens kan er immers geen contract worden opgemaakt, geen salaris uit worden betaald enz. Soms is het nodig dat gegevens onderling binnen het Hearts4People uitgewisseld moeten worden of extern, bijvoorbeeld met banken. De medewerker geeft hiervoor toestemming door het ondertekenen van het arbeidscontract.

Hearts4People registreert de volgende persoonsgegevens van haar medewerkers (inclusief stagiaires):

 • N.A.W. gegevens:
 • (Naam, Adres, Woonplaats) en overige persoonlijke gegevens zoals BSN, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats en huwelijkse staat)
 • Arbeidsovereenkomst met eventuele bijlage(n) en/of aanhangsel(s)
 • Opleidingsgegevens, vaardigheidsgegevens en ervaringsgegevens:
 • Intern en extern, diploma’s, certificaten, bekwaamheidsverklaringen in het kader van de wet BIG ( venapunctie, INR prikken, injecteren), stageovereenkomsten, deskundigheidbevordering en overige registraties
 • Verlof:
 • Afspraken en registratie zoals ziekteverlof, vakantieverlof, spaarverlof, zwangerschapsverlof en bijzondere verloven
 • Sollicitatiegegevens:
 • Sollicitatiebrieven en curriculum Vitae
 • Verslagen van de sollicitatie
 • Referenties
 • Correspondentie tussen werkgever en werknemer:
 • Functieomschrijvingen
 • Studiefaciliteiten
 • Regeling woon-werkverkeer
 • Verslagen van functioneringsgesprekken
 • Verslagen van beoordelingsgesprekken
 • Salaris technische gegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • Pensioen- en bedrijfsverzekeringgegevens
 • Belastinggegevens
 • Overige:
 • Diverse correspondentie tussen werkgever en werknemer
 • Registraties ontvangen op het gebied van de ARBO
 • Inwerkplannen
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Verhuisbericht
 • Overig, namelijk ……………

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring publiceren wij op onze website. (januari 2023)